Ce imprumutam din sport in HR si ce ne invata Larisa Iordache

Citești in: 7 minute

Sportul adună oameni – la mii de kilometri distanță, cu vârste, obiceiuri, din generații diferite – toți formează o familie și în același timp au un obiectiv comun: să facă performanță, să demonstreze că munca lor are un rezultat. Activitatea sportivă mai înseamnă: sănătate, pregătire continuă, un anumit nivel financiar, tehnologic și mai ales un sistem de valori care are in centru: VOINȚA.

Vedeți vreo asemănare cu domeniul resurselor umane? Sunt în mod sigur mai mult de trei.

1. Performanța – angajăm oameni, îi evaluăm, îi promovăm sau îi retrogradăm din poziția ocupată în funcție de rezultate, de un standard care trebuie atins. Ca și în sport de altfel unde performanța se măsoară în numărul de medalii. Dar tot ca în sport, performanța se raportează la un standard diferit si aici în funcție de companie – una este să angajezi pentru Google de exemplu și alta este pentru SRL din colțul străzii.

2. Pregătirea continuă – dacă în sport orice zi lipsită din sala de antrenament se resimte cumva asupra fizicului sau psihicului unui sportiv, tot așa in HR ai nevoie să fii mereu informat. Ca exemplu canalele de recrutare s-au schimbat de-a lungul timpului in funcție de industrie, de explozia internetului și dacă pe vremuri anunțul in ziar era o metodă eficientă, acum cel electronic este de bază. Tot in Hr pregătirea continuă înseamnă participarea la diverse seminarii, conferințe din aria de activitate, lectura diferitelor materiale pentru a înțelege spre ce se îndreaptă jobul tău sau cât de departe ești tu ca profesionist.

3. Voința – pentru sport înseamnă mai mult de 80% din rezultat, există și o vorbă în acest sens: Your body can do anything! It’s your mind you have to convince!”  În domeniul Hr se traduce prin inițiativă, întrebări din partea angajatului care reflectă dorința de a-și îmbunătăți performanțele. În sport voința se măsoară și prin nivelul obstacolelor fizice, durerilor resimțite și puterii de a continua spre deosebire de un job, unde angajatul poate depune demisia în secunda în care simte că este la capătul puterilor și să străbată un traseu mai ușor decât cel de acum.

În sport însă nu există cuvântul ușor, există start sau stop și mai ales există pasiune și voință, cele 2 motoare motivaționale.

14358972_1079544622083033_8793128899352519316_n
Larisa Iordache

Despre ele am ales să discut cu Larisa Iordache.  Pentru cei care nu o cunosc, la modul formal ea este medaliată olimpică, medaliata cu bronz și argint pentru Romania la ultimele 2 campionate mondiale și victorioasă în nenumărate campionate europene in gimnastica feminină, un sport pe care îl cunoașteți in mod sigur prin Nadia Comăneci.

La modul informal, Larisa este o tânără de 20 de ani, care molipsește pe oricine de voie bună cu zâmbetul, naturalețea și răbdarea de care dă dovadă în relația cu cei din jur.  Pe mine m-a frapat la modul pozitiv spiritul ei de echipa, modestia cu care sarbatoreste succesul. Interviul il puteti citi aici:

Oana:  Cum te-a schimbat gimnastica in cei 15 ani de când o practici ?

Larisa: Eu cred ca din gimnastica am invatat destul de multe, de la cum sa fii ca persoana si cum sa te comporti si ceea ce inseamna viata, cum sa lupti in fiecare zi pentru a ajunge acolo unde iti doresti. 

Oana: Este gimnastica o pasiune pentru tine? Dacă da ce inseamnă să o practici cu pasiune?

Larisa: Da, este o pasiune. Este un stil de viață. Să faci ceea ce îți place, muncind și mai ales cu pasiune este minunat deoarece te ajută să treci mult mai ușor peste greutăți.
Oana: Ce sfaturi le ai da tinerilor care nu știu ce carieră să urmeze, nu știu dacă să se lase de un sport, de o carieră ?
Larisa: Nu sunt în măsură să dau eu sfaturi însă pentru fiecare din noi este bine să facem ceea ce ne place cel mai mult.
Oana: Care sunt provocările unui sport precum e gimnastica și la ce să se aștepte un părinte dar și un copil când decid să se îndrepte spre acest sport?
Larisa: În general sportul este o provocare mai ales cel de performanță. Pentru un părinte nu cred că ar trebui să renunțe atunci cand îi este greu propriului copil, ci să-l ajute să treacă peste momentele mai puțin bune. Iar pentru copil… ar trebui să îi placă mult ce vrea să facă și cred că atunci va ieși totul bine, indiferent de situație!
Oana: Ce înseamnă să fii motivată și cum faci să rămâi motivată după o accidentare care te ține pe bară cel puțin 6 luni?
Larisa: Se spune că atunci când ești jos ești motivat să te ridici, cam ăsta este secretul. Dacă îți place să fii primul , mereu vei găsi resurse pentru a te ridica.
Oana: Cele mai mari 3 calităti ale Larisei sunt….
Larisa: Woow… sunt.. nu știu!
În mod sigur una dintre ele este modestia ! 🙂 daca nici acum nu v-ati prins !
Oana: Dacă ai avea un animăluț sau o pasăre acasă aceasta ar fi….
Larisa: Am deja un câine . Pe nume Boy 🙈
Oana: Un mesaj pentru fani
Larisa: Le mulțumesc pentru tot sprijinul în toate momentele bune și mai puțin bune!

Am atins in discutia noastra si prezenta ei la Campionatul European de Gimnastica, organizat intre 19 si 23 aprilie, in premiera in Romania, la Cluj dupa 36 de ani si asa cum ma asteptam, starea de sanatate va fi unul din factorii decisivi privind participarea.

Ce ne invata sportul si Larisa Iordache si putem folosi cu succes in resurse umane (HR) ?

Sa descoperim pasiunile noastre, sa perseveram, sa luptam pentru a le atinge chiar si cand avem momente mai putin placute sau chiar adevarate obstacole !

Mulțumesc Larisei pentru interviul acordat în exclusivitate și îi doresc să fie sănătoasă și să avem bucuria să o revedem pe scena gimnasticii cât mai curând, iar celor care citesc articolul, să se gândească pentru o clipă la jobul în care fac cu adevărat ceea ce le place și simt că nu muncesc nici măcar o zi  !


Sport gathers people – thousands of kilometers away, age, habits, different generations – all form a family and at the same time have a common goal: to make performance, demonstrating that their work has results. Sports activity also means health, continuous training, a certain level of financial, technological and especially a system of values that are focused on: WILL
See any resemblance to human resources? There are certainly more than three.

  1. Performance – we hire people, evaluate them, promote them or demoted from his position in terms of output, a standard that must be achieved. As well in sport where performance is measured in the number of medals. But as in all sports, performance is related to a different standard here according to the company – one is to hire for Google for example, and another is for a small company, from the corner of the street.

  2. Continuous training – whether in sports every day of absence in the gym  hall has effects somehow on athlete’s physique or psychological mood, so in HR you need to always be informed. Such as recruitment channels have changed over time depending on the industry, the Internet bubble burst and that once the notice in the newspaper was an effective method, the electronic announcement is now the basic. Also HR continuous training means participation in seminars, conferences in the area of activity, reading various materials to understand to what your job is going or how far are you as a professional.

  3. Will – Sport means more than 80% of the result, there is a saying in this regard: „Your body can do Anything! It’s your mind you have to convince” In HR field this is translated through initiative, the employee’s questions that reflect a desire to improve his/her performance. The sport will also be measured by the level of physical obstacles, the grieving and strength to continue unlike a job where the employee can resign the minute he feels he is tired out and traverse a path easier than now

In the vocabulary of sport the word EASY LACKS, there is only start and stop and especially there is passion and willing, the 2 motivational engines.

14358972_1079544622083033_8793128899352519316_n
Larisa Iordache

I shared opinions about them with Larisa Iordache. For those who do not know, Larisa is medalist Olympic bronze medalist and silver for Romania in the last two world championships and victorious in numerous European championships in women’s gymnastics, a sport that you know for sure by  Nadia Comăneci.
Less formal, Larisa is a young woman of 20 years who enjoys anyone with her cheerful smile, spontaneity and who demonstrates patience in relationship with others. She has struck me in a positive way with her team spirit, modesty in celebrating success. The interview you can read here:
Oana: How has gymnastics changed you during 15 years of practice?
Larisa: I think from gymnastics I learned quite a lot from how to be as a person and how to behave and what is life, how to fight every day to get where you want.
Oana: Is gymnastics a passion for you? If so that means to practice with passion?
Larisa: Yes, it is a passion. It’s a lifestyle. Do what you love, and especially working with passion is great because it helps to get much easier than weights.
Oana: What advice would you give young people who do not know what career to pursue, do not know whether to quit a sport, a career?
Larisa: I am not able to give you advice but it is good for each of us to do what we like the most.
Oana: What are the challenges of a sport like gymnastics and what to expect a parent and a child when they decide to turn to this sport?
Larisa: Overall sport is challenging especially the performance one. For a parent, he should not think to quit when their child is having difficulty, but to help him overcome worse moments. And the child … should like this sport to practice more than all difficulties and I think it will come out all right, no matter what!
Oana: What does it mean to be motivated and stay motivated as you do after an injury that keeps you out of gym at least 6 months?
Larisa: It is said that when you’re down you are motivated to get up, that’s it secret. If you like to be first, you will always find the resources to get up.
Oana: There 3 highest qualities of Larisa are ….
Larisa: Woow … are .. do not know!
Certainly one of them is modesty! 🙂 If not now you’ve got!
Oana: If you have a pet or bird home it would be ….
Larisa: I already have a dog. Boy named 🙂
Oana: A message for the fans
Larisa: I thank for all the support all the good times and less good!
We reached our discussion to the European Championship Gymnastics, held between 19 and April 23 for the first time in Romania, Cluj after 36 years and as expected, the health will be one of the deciding factors on participation.
What do we learn from sports and from Larisa Iordache and can be used successfully in human resources (HR)? Let’s discover our passions, to fight for them even when we reache less pleasant moments or even real obstacles!
Thanks to Larisa for this exclusive interview and wish her to be healthy and we, her fans, have the joy to see her on stage of gymnastics as soon as possible, and those who read the article, to think for a moment about the job they do really  like and feel they do not work even one day!
* Choose to respect copyright law !

  • Images with Larisa are from her personal archive, for which I had her consent

 

0 Comments

  1. […] Ce împrumutam din sport in HR si ne învăța Larisa Iordache […]

    Răspunde

Lasă un răspuns

Scroll to top
%d blogeri au apreciat: